百家姓
Zhào Qián Sūn Zhōu Zhèng Wáng Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng Zhū Qin Yoú Shi Zhāng Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng Xiè Zōu Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng Yún Pān Fàn Péng Láng Wéi Chāng Miáo Fèng Huā Fāng Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Tāng Téng Yīn Luó Hǎo ān Cháng Lè(Yuè) Shí Biàn Kāng Yuán Mèng Píng Huáng Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng Máo Bèi Míng Zāng Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng Xióng Shū Xiàng Zhù Dǒng Liáng Ruǎn Lán Mǐn Qiáng Jiǎ Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Qiū Qiū Luò Gāo Xià Cài Tián Fán Líng Huò Wàn Zhī Zǎn Guǎn Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng Dīng Xuān bēn Dèng Shàn Háng Hóng Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Niǔ Gōng Chéng Xíng Huá Péi Róng Wēng Xún Yáng Huì Zhēn Jiā Fēng Ruì Chǔ Jìn Bǐng Sōng 羿 Jǐng Duàn Jiāo Gōng Kuí(Wěi) Shān Chē Hóu Péng Quán Bān Yǎng Qiū Zhòng Gōng Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Róng Liú Jǐng Zhān Shù Lóng Xìng Sháo Gào Yìn Bái Huái Tái Cóng è Suǒ Xián Lài 宿 Zhuó Lìn Méng Chí Qiáo Yīn Nài Cāng Shuāng Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng Páng Shēn Rǎn Zǎi Yōng Sāng Guì Niú Shòu Tōng Biān Yān Jiá Shàng Nóng Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Yán Chōng Lián Huàn ài Róng Xiàng Shèn Liào Zhōng Héng Gěng Mǎn Hóng Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Quē 滿 祿 Dōng ōu Shū Yuè Kuí Lóng Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng Lěng Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng Zēng Shā Niè Yǎng Féng Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Jīng Hóng Yóu Zhú Quán Gě(Gài) Huán Gōng Mòqí Sīmǎ Shàngguān ōuyáng Xiàhóu Zhūgě 萬俟 司馬 上官 歐陽 夏侯 諸葛 Wénrén Dōngfāng Hèlián Huángfǔ Yùchí Gōngyáng 聞人 東方 赫連 皇甫 尉遲 公羊 Tántái Gōngyě Zōngzhèng Púyáng Chúnyú Chányú 澹臺 公冶 宗政 濮陽 淳于 單于 Tàishū Shēntú Gōngsūn Zhòngsūn Xuānyuán Línghú 太叔 申屠 公孫 仲孫 軒轅 令狐 Zhōnglí Yǔwén Zhǎngsūn Mùróng Xiānyú Lǘqiū 鐘離 宇文 長孫 慕容 鮮于 閭丘 Sītú Sīkōng Qíguān Sīkòu ZhǎngDū Zǐchē 司徒 司空 亓官 司寇 仉督 子車 Zhuānsūn Duānmù Wūmǎ Gōngxī Qīdiāo Yuèzhèng 顓孫 端木 巫馬 公西 漆雕 樂正 Rǎng sì Gōngliáng Tuòbá Jāgǔ Zǎifǔ Gǔliáng 壤駟 公良 拓拔 夾谷 宰父 谷粱 Jìn Chǔ Yán Yān Qīn Duàngān Bǎilǐ 段干 百里 Dōngguō Nánmén Hūyán Guī Hǎi Yángshé Wēishēng 東郭 南門 呼延 羊舌 微生 Yuè Shuài Gōu kàng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín Liángqiū Zuǒqiū 梁丘 左丘 Dōngmén Xīmén Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Shǎng Nángōng 東門 西門 南宮 Qiáo Nián ài Yáng Tóng Dìwǔ Yán 第五
百家姓

《百家姓》,是一篇關于中文姓氏的文章。按文獻記載,成文于北宋初。原收集姓氏411個,后增補到568個,其中單姓444個,復姓124個。《百家姓》采用四言體例,對姓氏進行了排列,而且句句押韻,雖然它的內容沒有文理,但對于中國姓氏文化的傳承、中國文字的認識等方面都起了巨大作用,這也是能夠流傳千百年的一個重要因素。《百家姓》與《三字經》、《千字文》并稱“三百千”,是中國古代幼兒的啟蒙讀物。“趙錢孫李”成為《百家姓》前四姓是因為百家姓形成于宋朝的吳越地區,故而宋朝皇帝的趙氏、吳越國國王錢氏、吳越國王錢淑正妃孫氏以及南唐國主李氏成為百家姓前四位。

河北时时走势图